Rozwód – prawo do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
Sierpień 3, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Mapy do celów projektowych
Sierpień 8, 2019

Rozwód – prawo do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie musi udowodnić w toku postępowania, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki pokrywające utrzymanie. Konieczne jest też potwierdzenie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą również deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Zwykle powodem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana niemożliwość harmonijnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego typu procesów warto zatrudnić doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zwykle najlepszym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, lecz może również zaistnieć w kształcie zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Istotna jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie oddzielnie. W sferze porozumienia adwokat może dopisać dopełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z ustaleniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz porównywalnej, jednak niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To znaczy, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy rodzice nie daja rady stworzyć zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje orzeczenie na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sytuacjach można starać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, gdy zastosowane wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można ubiegać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz rozporządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.