Geodeta – Mapy do celów projektowych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Rozwód – prawo do opieki
Sierpień 8, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Usługi ogrodnicze Toruń
Sierpień 15, 2019

Geodeta – Mapy do celów projektowych

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest właściwe przygotowanie, ponieważ praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z rozmaitych działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic jest możliwa kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia znaków granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę dostarcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Później odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, przygotowywany jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych przygotowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia elementów planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych potrzebnych do wskazywania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Zestaw dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli w trakcie sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, wynikające z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy i wystawienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.