Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębów
Październik 28, 2019

Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie kilku warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą budowę oraz nie może być zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych sytuacjach – zwykle, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.