Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębów
Październik 28, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia konieczne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może zostać zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.